Pennant

Thursday 9 February

Thursday Pennant
Division 2 (vs Wynyard at Wynyard)
J Beamish (s), S Simek, C West, M Knobben
S Davies (s), C Webb, V West, C Hudson
B Webb (s,sc), J Stokes, G Davies, J Pankiv